Business Analyst - Packaging Business

Business Analyst - Packaging Business

Siam Cement Group
Not Specified
Not Specified

Job DescriptionJob Summary:

 • วิเราะห์ Product Portfolio องธุริจ ประเมินบริบทาร่งันละอาสทางธุริจองบริษัท ละจัทำลยุทธ์ Annual Plan ละ Medium Term Plan องธุริจ วิเราะห์ละติตามผลารำเนินงานให้สอล้องับเป้าหมาย รวมถึงวามเสี่ยงในารำเนินงานองธุริจ


Responsibilities:

 • วิเราะห์ละจัทำ้อมูลสำหรับวางผนลยุทธ์ Annual Plan ละ Medium Term Plan องธุริจ
 • วิเราะห์้อมูลเชิงลึละำหนลยุทธ์เี่ยวับ Product Portfolio องธุริจในระยะสั้น ระยะลาง
 • วิเราะห์้อมูลละติตามผลารำเนินารธุริจให้สอล้องับเป้าหมาย รวมถึงวามเสี่ยงในารำเนินธุิจ
 • วิเราะห์ละสนับสนุน้อมูลเี่ยวับรงารลงทุนองธุริจ เพื่อเป็น้อมูลในารประอบารตัสินใจองผู้บริหาร


Qualifications:

 • ปริาตรี/ท บริหารธุริจ, สถิติประยุต์, เศรษศาสตร์, Data Analytic (ปริาตรี G.P.A. > 2.70 ปริาท G.P.A. > 3.30)
 • มีทัษะาษาอังฤษในเ์ี (TOEIC > 550)
 • มีประสบาร์ทำงาน้านารวางผน/ารวิเราะห์ธุริจ
 • สามารถใช้งาน Ms. Office, Ms. Acces, SQL, SPSS, Power BI
 • มีทัษะ้านารวิเราะห์ละ้ปัหา
 • มีทัษะในารสื่อสารละนำเสนอ
 • Collaboration, Service mind, Flexibility
 • สามารถจัลำับวามสำัองงานละารทำงานายใต้รงัน้ี

Job Details

Job Source : careers.scg.com

Similar Jobs