เจ้าหน้าที่ธนบดีธนิจ (BWO) เจ้าหน้าที่พัฒนาธุริจ (CSR) ตำหน่งงานประจำสาขาพื้นที่ ติวานนท์, นน

7 months ago
Job Descriptionหน้าที่ละวามรับผิชอบ

 1. นำเสนอ ให้ำนะนำละปิารายในผลิตั์ละบริารองธนาาร บริษัทในเรือละพันธมิตรทางธุริจเพื่อสร้างราย้ตามเป้าหมายทางธุริจบนพื้นานวามต้องารองลู้าละายใต้ฎระเบียบองธนาาร
 2. สร้างวามสัมพันธ์ละให้ำปรึษาับลู้าทั้งรายปัจจุบันละรายใหม่เพื่อรัษา เพิ่มอาส ละยายานลู้าในารสร้างราย้ให้ับสาา
 3. ให้บริารเปิ-ปิบัชีละำออื่นๆองลู้า

ตำหน่งงานสาาที่เปิรับ
 • เจ้าหน้าที่พันาธุริจ (CSR)
 • เจ้าหน้าที่ธนบีธนิจ (BWO)

ุสมบัติ
 1. จบวุิารศึษาระับปริาตรีึ้นป
 2. มีประสบาร์้านารเงินารธนาาร ายอสังหาริมทรัพย์ ายประันชีวิต หาผ่านงานายผลิตั์ารเงินจะ้รับารพิจาราเป็นพิเศษ
 3. มีใบอนุาตนายหน้าประันชีวิต นายหน้าประันวินาศัย ละใบอนุาตผู้ติต่อผู้ลงทุน (รบทั้ง 3 Licenses)
 4. มีทัษะ้านารายละมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ี

สำหรับท่านที่ต้องารปิบัติงานในพื้นที่: ติวานนท์, นนทบุรี, วงศ์สว่าง, บางให่, ประชานิเวศน์1, งามวงศ์วาน, พระนั่งเล้า, สำนังานประันสังม, รน์านล, เวสต์เต, รัตนาธิเบศร์
เอสารสมัรงาน
 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 3. สำเนาtranscript ปริาตรี 1 ใบ
 4. สำเนาส.8 หรือส.43 (ถ้ามี) 1 ใบ
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สุล (ถ้ามี) 1 ใบ
 6. รูปถ่าย 1 ใบ นา 1-2 นิ้ว

Talent Acquisition department
Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa,Bangkok 10120
Krungsri Recruitment Center 02-296-2000 ต่อ 51445
E-Mail : [Confidential Information]

Krungsri Group officially opened its doors on April 1, 1945. We found immediate public favor, grew rapidly and listed on the Stock Exchange of Thailand on September 26, 1977.In 2013, Krungsri Group reached key milestone in our history when we became a subsidiary of The Bank of Tokyo‐Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), which is the wholly‐owned subsidiary of Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Japan’s largest banking group and one of the world’s largest and most diversified financial groups.