เจ้าหน้าที่ธนบดีธนิจ (BWO) เจ้าหน้าที่พัฒนาธุริจ (CSR) ตำหน่งงานประจำสาขาพื้นที่ ถ.รามอินทรา,

เจ้าหน้าที่ธนบดีธนิจ (BWO) เจ้าหน้าที่พัฒนาธุริจ (CSR) ตำหน่งงานประจำสาขาพื้นที่ ถ.รามอินทรา,

Krungsri Consumer Group
Not Specified
Not Specified

Job Descriptionหน้าที่ละวามรับผิชอ
 1. นำเสนอ ให้ำนะนำละปิารายในผลิตั์ละบริารองธนาาร บริษัทในเรือละพันธมิตรทางธุริจเพื่อสร้างราย้ตามเป้าหมายทางธุริจบนพื้นานวามต้องารองลู้าละายใต้ฎระเบียบองธนาาร
 2. สร้างวามสัมพันธ์ละให้ำปรึษาับลู้าทั้งรายปัจจุบันละรายใหม่เพื่อรัษา เพิ่มอาส ละยายานลู้าในารสร้างราย้ให้ับสาา
 3. ให้บริารเปิ-ปิบัชีละำออื่นๆองลู้า

ตำหน่งงานสาาที่เปิรับ
 • เจ้าหน้าที่พันาธุริจ (CSR)
 • เจ้าหน้าที่ธนบีธนิจ (BWO)

ุสมบัติ
 1. จบวุิารศึษาระับปริาตรีึ้นป
 2. มีประสบาร์้านารเงินารธนาาร ายอสังหาริมทรัพย์ ายประันชีวิต หาผ่านงานายผลิตั์ารเงินจะ้รับารพิจาราเป็นพิเศษ
 3. มีใบอนุาตนายหน้าประันชีวิต นายหน้าประันวินาศัย ละใบอนุาตผู้ติต่อผู้ลงทุน (รบทั้ง 3 Licenses)
 4. มีทัษะ้านารายละมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ี

ถ.รามอินทรา, ถ.เลียบทาง่วน เอมัย-รามอินทรา, ถ.วัชรพล, มีนบุรี, ถ.สุาิบาล 3, สะพานใหม่, ถ.ลาปลาเ้า, ถ.ลำลูา, ถ.นวลจันทร์
เอสารสมัรงาน
 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 3. สำเนาtranscript ปริาตรี 1 ใบ
 4. สำเนาส.8 หรือส.43 (ถ้ามี) 1 ใบ
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สุล (ถ้ามี) 1 ใบ
 6. รูปถ่าย 1 ใบ นา 1-2 นิ้ว

Talent Acquisition department
Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa,Bangkok 10120
Krungsri Recruitment Center 02-296-2000 ต่อ 51445
E-Mail : [Confidential Information]

Similar Jobs

People Also Considered

เจ้าหน้าที่ธนบดีธนà¸à¸´à¸ˆ (BWO) เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรà¸à Jobs in Bangkok ถ.เลียบทางด่วน เอà¸à¸¡à¸±à¸¢-รามอินทรา Jobs in Bangkok ถ.วัชรพล Jobs in Bangkok มีนบุรี Jobs in Bangkok ถ.สุขาภิบาล 3 Jobs in Bangkok สะพานใหม่ Jobs in Bangkok ถ.ลาดปลาเค้า Jobs in Bangkok ถ.ลำลูà¸à¸à¸² Jobs in Bangkok

Simple body text this will replace with orginal content