เจ้าหน้าที่ธนบดีธนิจ (BWO) เจ้าหน้าที่พัฒนาธุริจ (CSR) ตำหน่งงานประจำสาขาพื้นที่ บางรั, สวนพ

เจ้าหน้าที่ธนบดีธนิจ (BWO) เจ้าหน้าที่พัฒนาธุริจ (CSR) ตำหน่งงานประจำสาขาพื้นที่ บางรั, สวนพ

Krungsri Consumer Group
Not Specified
Not Specified

Job Description


หน้าที่ละความรับผิดชอบ
 1. นำเสนอ ให้คำนะนำละปิดารขายในผลิตภัณฑ์ละบริารของธนาคาร บริษัทในเครือละพันธมิตรทางธุริจเพื่อสร้างรายได้ตามเป้าหมายทางธุริจบนพื้นานความต้องารของลูค้าละภายใต้ฎระเบียบของธนาคาร
 2. สร้างความสัมพันธ์ละให้คำปรึษาับลูค้าทั้งรายปัจจุบันละรายใหม่เพื่อรัษา เพิ่มโอาส ละขยายานลูค้าในารสร้างรายได้ให้ับสาขา
 3. ให้บริารเปิด-ปิดบัชีละคำขออื่นๆของลูค้า

ตำหน่งงานสาขาที่เปิดรับ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุริจ (CSR)
 • เจ้าหน้าที่ธนบดีธนิจ (BWO)

คุณสมบัติ
 1. จบวุฒิารศึษาระดับปริาตรีขึ้นไป
 2. มีประสบารณ์ด้านารเงินารธนาคาร ขายอสังหาริมทรัพย์ ขายประันชีวิต หาผ่านงานขายผลิตภัณฑ์ารเงินจะได้รับารพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีใบอนุาตนายหน้าประันชีวิต นายหน้าประันวินาศภัย ละใบอนุาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน (ครบทั้ง 3 Licenses)
 4. มีทัษะด้านารขายละมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

สำหรับท่านที่ต้องารปิบัติงานในพื้นที่: บางรั, สวนพลู, พระราม3, นางลิ้นจี่, สุรวงศ์, ถนนจันทร์, ลุมพินี, สาธุประดิษ์, สาธร, เอ็มไพร์ทาวเวอร์
เอสารสมัครงาน
 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 3. สำเนาtranscript ปริาตรี 1 ใบ
 4. สำเนาสด.8 หรือสด.43 (ถ้ามี) 1 ใบ
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สุล (ถ้ามี) 1 ใบ
 6. รูปถ่าย 1 ใบ ขนาด 1-2 นิ้ว

Talent Acquisition department
Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa,Bangkok 10120
Krungsri Recruitment Center 02-296-2000 ต่อ 51445
E-Mail : [Confidential Information]

Similar Jobs

People Also Considered

Simple body text this will replace with orginal content