เจ้าหน้าที่ธนบดีธนิจ (BWO) เจ้าหน้าที่พัฒนาธุริจ (CSR) ประจำสาขารุงเทพฯ ละปริมณฑล

เจ้าหน้าที่ธนบดีธนิจ (BWO) เจ้าหน้าที่พัฒนาธุริจ (CSR) ประจำสาขารุงเทพฯ ละปริมณฑล

Krungsri Consumer Group
Not Specified
Not Specified

Job Descriptionหน้าที่ละวามรับผิชอบ
  1. นำเสนอ ให้ำนะนำละปิารายในผลิตั์ละบริารองธนาาร บริษัทในเรือละพันธมิตรทางธุริจเพื่อสร้างราย้ตามเป้าหมายทางธุริจบนพื้นานวามต้องารองลู้าละายใต้ฎระเบียบองธนาาร
  2. สร้างวามสัมพันธ์ละให้ำปรึษาับลู้าทั้งรายปัจจุบันละรายใหม่เพื่อรัษา เพิ่มอาส ละยายานลู้าในารสร้างราย้ให้ับสาา
  3. ให้บริารเปิ-ปิบัชีละำออื่นๆองลู้า

ตำหน่งงานที่เปิรับสำหรับงานเรือ่ายาราย
  • เจ้าหน้าที่ธนบีธนิจ (BWO)
  • เจ้าหน้าที่พันาธุริจ (CSR)

ุสมบัติ
  1. ปริาตรี ทางารเงิน ารลัง เศรษศาสตร์ บริหารธุริจ หรือ สาาที่เี่ยว้อง
  2. ประสบาร์้านารเงินารธนาาร หาผ่านงานายผลิตั์ารเงินจะ้รับารพิจาราเป็นพิเศษ
  3. มีใบอนุาตนายหน้าประันชีวิต , นายหน้าประันวินาศัย ละ ใบอนุาตผู้ติต่อผู้ลงทุน
  4. มีทัษะ้านารายละมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ี

รับสมัรสำหรับท่านที่ต้องารทำงานในพื้นที: รุงเทพฯ ละปริมล
Talent Acquisition Department
Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
Talent Acquisition Center 0-2296-2000 ต่อ 51445
Email : [Confidential Information]

Similar Jobs

People Also Considered

Simple body text this will replace with orginal content