เจ้าหน้าที่ธนบดีธนิจ (BWO) เจ้าหน้าที่พัฒนาธุริจ (CSR) ตำหน่งงานประจำสาขาพื้นที่ ปิ่นเล้า, จ

เจ้าหน้าที่ธนบดีธนิจ (BWO) เจ้าหน้าที่พัฒนาธุริจ (CSR) ตำหน่งงานประจำสาขาพื้นที่ ปิ่นเล้า, จ

Krungsri Consumer Group
Not Specified
Not Specified

Job Descriptionหน้าที่ละวามรับผิชอบ
 1. นำเสนอ ให้ำนะนำละปิารายในผลิตั์ละบริารองธนาาร บริษัทในเรือละพันธมิตรทางธุริจเพื่อสร้างราย้ตามเป้าหมายทางธุริจบนพื้นานวามต้องารองลู้าละายใต้ฎระเบียบองธนาาร
 2. สร้างวามสัมพันธ์ละให้ำปรึษาับลู้าทั้งรายปัจจุบันละรายใหม่เพื่อรัษา เพิ่มอาส ละยายานลู้าในารสร้างราย้ให้ับสาา
 3. ให้บริารเปิ-ปิบัชีละำออื่นๆองลู้า

ตำหน่งงานสาาที่เปิรับ
 • เจ้าหน้าที่พันาธุริจ (CSR)
 • เจ้าหน้าที่ธนบีธนิจ (BWO)

ุสมบัติ
 1. จบวุิารศึษาระับปริาตรีึ้นป
 2. มีประสบาร์้านารเงินารธนาาร ายอสังหาริมทรัพย์ ายประันชีวิต หาผ่านงานายผลิตั์ารเงินจะ้รับารพิจาราเป็นพิเศษ
 3. มีใบอนุาตนายหน้าประันชีวิต นายหน้าประันวินาศัย ละใบอนุาตผู้ติต่อผู้ลงทุน (รบทั้ง 3 Licenses)
 4. มีทัษะ้านารายละมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ี

สำหรับท่านที่ต้องารปิบัติงานในพื้นที่: ปิ่นเล้า, จรัสนิทวงศ์, บางพลั, บางอ้อ, ตลิ่งชัน, ศาลายา, ำพงสน, นรปม
เอสารสมัรงาน
 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 3. สำเนาtranscript ปริาตรี 1 ใบ
 4. สำเนาส.8 หรือส.43 (ถ้ามี) 1 ใบ
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สุล (ถ้ามี) 1 ใบ
 6. รูปถ่าย 1 ใบ นา 1-2 นิ้ว

Talent Acquisition department
Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa,Bangkok 10120
Krungsri Recruitment Center 02-296-2000 ต่อ 51445
E-Mail : [Confidential Information]

Similar Jobs

People Also Considered

Simple body text this will replace with orginal content