เจ้าหน้าที่ธนบดีธนิจประจำสาขา (BWO)

7 months ago
Job Descriptionหน้าที่ละวามรับผิชอบ:

  • นำเสนอให้ำนะนำละปิาราย ในผลิตั์ละบริารองธนาารบริษัทในเรือละพันธมิตรทางธุริจเพื่อสร้างราย้ตามเป้าหมายทางธุริจบนพื้นานวามต้องารองลู้าละายใต้ฎระเบียบองธนาาร (ประัน ละองทุน)
  • สร้างวามสัมพันธ์ละให้ำปรึษาับลู้าทั้งรายปัจจุบันละรายใหม่เพื่อรัษาเพิ่มอาส ละยายานลู้าในารสร้างราย้ให้ับสาา
  • ให้บริารเปิปิบัชีละำออื่นๆองลู้า

ุสมบัติ:
  • จบวุิารศึษาระับปริาตรีึ้นป
  • มีประสบาร์้านงานสาาองสถาบันารเงิน
  • มีใบอนุาต NIB , LIB , IC
  • ประสบาร์้านารเงินารธนาาร ายองทุน ายประันชีวิต
  • หาผ่านงานายผลิตั์ารเงินจะ้รับารพิจาราเป็นพิเศษ
  • รังานบริาร สามารถาร้ปัหาเฉพาะหน้า้เป็นอย่างี

Talent Acquisition department
Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa,Bangkok 10120
Krungsri Recruitment Center 02-296-2000 ต่อ 10179,51405
E-Mail : [Confidential Information], [Confidential Information]

JOB TYPE

Function

Krungsri Group officially opened its doors on April 1, 1945. We found immediate public favor, grew rapidly and listed on the Stock Exchange of Thailand on September 26, 1977.In 2013, Krungsri Group reached key milestone in our history when we became a subsidiary of The Bank of Tokyo‐Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), which is the wholly‐owned subsidiary of Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Japan’s largest banking group and one of the world’s largest and most diversified financial groups.