Call Center Agent เจ้าหน้าที่บริารลูค้าทางโทรศัพท์ (สัาจ้าง 1 ปี)

7 months ago
Job Descriptionหน้าที่ละวามรับผิชอบ: ให้บริาร้อมูลลู้าทางทรศัพท์ เี่ยวับผลิตั์ละบริารทาง้านสินเชื่อรถ
้อมูลเพิ่มเติม: มีเงินเือนประจำ สัาจ้างระยะยาว 1 ปี
ุสมบัติ:

  • วุิารศึษาระับปริาตรี ม่จำัสาา
  • มีประสบาร์้าน Call Center หรือารบริารลู้า
  • มีใจรังานบริาร น้ำเสียงพเราะ
  • มีทัษะารใช้อมพิวเตอร์ ละพิมพ์ีทย/อังฤษ้ี
  • เรียนรู้งานเร็ว สามารถทำงานายใต้สาวะารัน ละ้ปัหาเฉพาะหน้า้ี
  • สามารถทำงานล่วงเวลาละวันหยุ้

งานสรรหาละว่าจ้างบุลาร
รุงศรี ออต้
550 ชั้น 30 อาารรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ ถนนเพลินจิต วงลุมพินี เตปทุมวัน รุงเทพมหานร 10330 (ใล้ BTS เพลินจิต)
ทร. 0 2708 8899
E-mail:
Website:

Krungsri Group officially opened its doors on April 1, 1945. We found immediate public favor, grew rapidly and listed on the Stock Exchange of Thailand on September 26, 1977.In 2013, Krungsri Group reached key milestone in our history when we became a subsidiary of The Bank of Tokyo‐Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), which is the wholly‐owned subsidiary of Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Japan’s largest banking group and one of the world’s largest and most diversified financial groups.