Call Center Agent เจ้าหน้าที่บริารลูค้าทางโทรศัพท์ (สัาจ้าง 1 ปี)

Call Center Agent เจ้าหน้าที่บริารลูค้าทางโทรศัพท์ (สัาจ้าง 1 ปี)

Krungsri Consumer Group
Not Specified
Not Specified

Job Descriptionหน้าที่ละวามรับผิชอบ: ให้บริาร้อมูลลู้าทางทรศัพท์ เี่ยวับผลิตั์ละบริารทาง้านสินเชื่อรถ
้อมูลเพิ่มเติม: มีเงินเือนประจำ สัาจ้างระยะยาว 1 ปี
ุสมบัติ:
  • วุิารศึษาระับปริาตรี ม่จำัสาา
  • มีประสบาร์้าน Call Center หรือารบริารลู้า
  • มีใจรังานบริาร น้ำเสียงพเราะ
  • มีทัษะารใช้อมพิวเตอร์ ละพิมพ์ีทย/อังฤษ้ี
  • เรียนรู้งานเร็ว สามารถทำงานายใต้สาวะารัน ละ้ปัหาเฉพาะหน้า้ี
  • สามารถทำงานล่วงเวลาละวันหยุ้

งานสรรหาละว่าจ้างบุลาร
รุงศรี ออต้
550 ชั้น 30 อาารรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ ถนนเพลินจิต วงลุมพินี เตปทุมวัน รุงเทพมหานร 10330 (ใล้ BTS เพลินจิต)
ทร. 0 2708 8899
E-mail:
Website:

Similar Jobs

People Also Considered