พนังานผลิต (Chemicals-Thai Polythylene Co.,Ltd.)

พนังานผลิต (Chemicals-Thai Polythylene Co.,Ltd.)

Siam Cement Group
Not Specified
Not Specified

Job DescriptionJob Summary:

. วบุมเรื่องจัรพนังานผลิต ให้อยู่ใน่าวบุมละปลอัย รวมถึงสามารถ้ปัหาเฉพาะหน้าละมอนิเตอร์ ตรวจสอบวามผิปติต่างๆที่อาจเิึ้น

Responsibilities:

. วบุมละจบันทึระบวนารผลิตพร้อมทั้ง้ปัหาในเบื้องต้น
. มอนิเตอร์วามผิปติในารผลิต
. ตรวจสอบละบำรุงรัษาารทำงานองเรื่องจัร ให้ทำงานตามปติ
. บันทึ่าาวะเรื่องจัร เ็บตัวอย่าง ปรับปรุงสาพเรื่องจัรให้ีึ้นอย่างต่อเนื่อง
. งานอื่นๆ ที่้รับมอบหมาย

Qualifications:

. จบารศึษาในระับ ปวส. สาา ปิตรเมี,ฟฟ้า,เรื่องล,เทนิารผลิต,อิเล็ทรอนิส์อุตสาหรรม,เรื่องมือวัละวบุม,เมาทรอนิส์
. เรเฉลี่ยม่น้อยว่า 2.50
. สำหรับผู้สมัรชายทุนต้องพ้นาระทางทหาร หรือ สำเร็จ ร.ปี 3
. สามารถปิบัติงานเป็นะ้
Job Source : careers.scg.com

Similar Jobs

Simple body text this will replace with orginal content