Customer Service Officer

Customer Service Officer

Siam Cement Group
Not Specified
Not Specified

Job DescriptionJob Summary:

  • ูล ติตามละประสานงานารส่งมอบสิน้าให้่ลู้า (Volume KPI)
  • ศึษาละนำวามต้องารองลู้าใน้านารให้บริารมาพันาระบบารรับำสั่งซื้อละารส่งมอบสิน้า (Customer Satisfaction)
  • ำเนินารสั่งซื้อสิน้าจาผู้ายต่างประเทศ เพื่อาย Domestics/Re-export/Export ้รบถ้วนละมีประสิทธิาพ
  • วบุม ูล ติตามละประสานงาน ารส่งมอบสิน้า ตลอจนติตาม LC/SI จาลู้า หรือผู้เี่ยว้องส่งให้ับผู้าย


Responsibilities:

1. ูล ติตามละประสานงานารส่งมอบสิน้าให้่ลู้า
1.1 ูลละเร่งจัารส่งสิน้าปยังต่ละช่องทางจำหน่ายให้ตรงตามเป้าหมายที่วางว้ยตรวจสอบเงื่อนาราย เพื่อเปิเอสารายละติตามเอสารสำัจาลู้า เจรจาจ่อรองเงื่อนารส่งมอบสิน้าับลู้าเพื่อให้สามารถส่งสิน้า้ทันตามำหนเวลา
1.2 ประสานงานละติตามบริษัทที่เี่ยว้องับั้นตอนารส่งมอบสิน้า ้่ Shipping Ship Agent ประันัย บริษัทนส่ง ละ ธนาาร
1.3 ประสานงานับลู้าหรือหน่วยงานายในอื่นๆ เี่ยว้องับั้นตอนในารส่งมอบ ้่ ลังสิน้า ารเงิน รงงานธุราราย ละนส่ง เพื่อให้ส่งมอบสิน้า้ทันตามำหนเวลาอย่างปลอัยละถูต้อง
2. ศึษาละนำวามต้องารองลู้าใน้านารบริารมาพันาระบบารรับำสั่งซื้อละารส่งมอบสิน้า
2.1 เ็บ้อมูลเรื่องวามต้องารองลู้า เพื่อนำมาใช้ใน้านารบริาร
2.2 ศึษาละปรับปรุงระบบารรับำสั่งซื้อให้สอล้องับวามต้องารองลู้า ยประสานงานับผู้เี่ยว้อง เช่น ลังสิน้า supply chain ธุราราย ารเงิน สินเชื่อ ละผู้จัารผนาย

Qualifications:

- Diploma/High Vocational Certificate in Business Administration, Management, Business English, Language or related field
- Good command in spoken and written English
- Experienced in International Trade will be advantaged

Job Details

Job Source : careers.scg.com

Similar Jobs