เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อค้างชำระภาคสนาม (Field Collector)

7 months ago
Job Descriptionหน้าที่วามรับผิชอบ:

 • ละตรวจสอบลุ่มลู้าที่เช่าซื้อรถจัรยานยนต์ที่้างชำระ่างว ติตามทวงถาม
 • เจรจาับลู้าที่มียอ้างให้ชำระหนี้ ตามนยบายเร่งรัหนี้สิน พร้อมทั้งให้ำปรึษาละตอบ้อซัถาม
 • ย้ายที่อยู่หรือติต่อม่้ทางทรศัพท์หลบหลี. ติตามละสืบหา้อมูลเพิ่มเติมในรีที่ลู้า
 • ส่งรายงาน้อมูลารปิบัติงานในต่ละวัน

ุสมบัติ:
 • ปริาตรี ทุสาา
 • มีประสบาร์ในารติตามหนี้้างชำระอย่างน้อย 2 ปี จะ้รับารพิจาราเป็นรีพิเศษ
 • มีทัษะในารเจรจาต่อรอง ารสื่อสาร ละ าร้ปัหาเฉพาะหน้า
 • สามารถใช้ปรรมอมพิวเตอร์(MS Office) ้ี
 • มียานพาหนะส่วนตัวเพื่อใช้ในารปิบัติงาน ละรู้จัเส้นทางเป็นอย่างี
 • สามารถปิบัติงาน้ รุงเทพฯ ละปริมล
 • สามารถปิบัติงาน้ จังหวั าจนบุรี, หนองาย, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ูเ็ต

งานสรรหาละว่าจ้างบุลาร
รุงศรี ออต้
อาารบางนาทาวเวอร์ ตึ B ชั้น 14
2/3 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตรา ม. 6.5 ตำบลบาง้ว
อำเอบางพลี จังหวัสมุทรปราาร 10540
ทร. 0 2708 8899
E-mail: [Confidential Information] /
Website:
Line@: @krungsriauto_jobs

Krungsri Group officially opened its doors on April 1, 1945. We found immediate public favor, grew rapidly and listed on the Stock Exchange of Thailand on September 26, 1977.In 2013, Krungsri Group reached key milestone in our history when we became a subsidiary of The Bank of Tokyo‐Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), which is the wholly‐owned subsidiary of Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Japan’s largest banking group and one of the world’s largest and most diversified financial groups.