เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อค้างชำระภาคสนาม (Field Collector)

เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อค้างชำระภาคสนาม (Field Collector)

Krungsri Consumer Group
Not Specified
Not Specified

Job Descriptionหน้าที่วามรับผิชอบ:
 • ละตรวจสอบลุ่มลู้าที่เช่าซื้อรถจัรยานยนต์ที่้างชำระ่างว ติตามทวงถาม
 • เจรจาับลู้าที่มียอ้างให้ชำระหนี้ ตามนยบายเร่งรัหนี้สิน พร้อมทั้งให้ำปรึษาละตอบ้อซัถาม
 • ย้ายที่อยู่หรือติต่อม่้ทางทรศัพท์หลบหลี. ติตามละสืบหา้อมูลเพิ่มเติมในรีที่ลู้า
 • ส่งรายงาน้อมูลารปิบัติงานในต่ละวัน

ุสมบัติ:
 • ปริาตรี ทุสาา
 • มีประสบาร์ในารติตามหนี้้างชำระอย่างน้อย 2 ปี จะ้รับารพิจาราเป็นรีพิเศษ
 • มีทัษะในารเจรจาต่อรอง ารสื่อสาร ละ าร้ปัหาเฉพาะหน้า
 • สามารถใช้ปรรมอมพิวเตอร์(MS Office) ้ี
 • มียานพาหนะส่วนตัวเพื่อใช้ในารปิบัติงาน ละรู้จัเส้นทางเป็นอย่างี
 • สามารถปิบัติงาน้ รุงเทพฯ ละปริมล
 • สามารถปิบัติงาน้ จังหวั าจนบุรี, หนองาย, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ูเ็ต

งานสรรหาละว่าจ้างบุลาร
รุงศรี ออต้
อาารบางนาทาวเวอร์ ตึ B ชั้น 14
2/3 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตรา ม. 6.5 ตำบลบาง้ว
อำเอบางพลี จังหวัสมุทรปราาร 10540
ทร. 0 2708 8899
E-mail: [Confidential Information] /
Website:
Line@: @krungsriauto_jobs

Similar Jobs

People Also Considered

Simple body text this will replace with orginal content