Field Operator (Chemicals-Thai Polythylene Co.,Ltd.)

Field Operator (Chemicals-Thai Polythylene Co.,Ltd.)

Siam Cement Group
Not Specified
Not Specified

Job Description


Job Summary:
. ควบคุมเครื่องจัรพนังานผลิต ให้อยู่ในค่าควบคุมละปลอดภัย รวมถึงสามารถ้ปัหาเฉพาะหน้าละมอนิเตอร์ ตรวจสอบความผิดปติต่างๆที่อาจเิดขึ้น
Responsibilities:
. ควบคุมละจดบันทึระบวนารผลิตพร้อมทั้ง้ไขปัหาในเบื้องต้น
. มอนิเตอร์ความผิดปติในารผลิต
. ตรวจสอบละบำรุงรัษาารทำงานของเครื่องจัร ให้ทำงานตามปติ
. บันทึค่าภาวะเครื่องจัร เ็บตัวอย่าง ปรับปรุงสภาพเครื่องจัรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications:
. จบารศึษาในระดับ ปวส. สาขา ปิโตรเคมี,ไฟฟ้า,เครื่องล,เทคนิคารผลิต,อิเล็ทรอนิส์อุตสาหรรม,เครื่องมือวัดละควบคุม,เมคคาทรอนิส์
. เรดเฉลี่ยไม่น้อยว่า 2.50
. สำหรับผู้สมัครชายทุคนต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ สำเร็จ รด.ปี 3
. สามารถปิบัติงานเป็นะได้

Job Details

Job Source : careers.scg.com

Similar Jobs

People Also Considered

Simple body text this will replace with orginal content