เจ้าหน้าที่ขายประันรถทางโทรศัพท์ ประจำสำนังานเพลินจิต (Insurance Telesales Officer - Renew)

เจ้าหน้าที่ขายประันรถทางโทรศัพท์ ประจำสำนังานเพลินจิต (Insurance Telesales Officer - Renew)

Krungsri Consumer Group
Not Specified
Not Specified

Job Descriptionหน้าที่ละวามรับผิชอบ:
 • ให้บริารประันัยรถทางทรศัพท์
 • จัทำจหมาย เสนอราาจ้งรายละเอียารต่ออายุประันัยที่เหมาะสมให้ับลู้า
 • ำเนินารบันทึารต่ออายุประันัยเ้าระบบ จัส่งเอสารารชำระ่าเบี้ยประันัย
 • ให้บริารประสานงาน ารติตามเอสารรมธรรม์ ละ พรบ.
 • ำเนินารติตาม่าเบี้ยประันัย้างชำระ
 • เจรจาต่อรอง อัตราวามุ้มรอง ละ่าเบี้ยประันัยับบริษัทประันัยเพื่อให้ลู้า้รับวามพอใจ
 • จัทำารส่ง SMS เลรับจ้งประันัยต่ออายุให้ับลู้า

้อมูลเพิ่มเติม: มีเงินเือนประจำ สวัสิาร ละ่าตอบทนพิเศษตามผลงานให้
ุสมบัติ:
 • วุิารศึษาระับปริาตรี ม่จำัสาา
 • มีวามรู้ละประสบาร์ในารายทางทรศัพท์ละารประันัยรถยนต์
 • มีใบอนุาตนายหน้าประันวินาศัย
 • มีประสบาร์้านารบริารลู้าจาธนาาร จะพิจาราเป็นพิเศษ
 • มีทัษะในารนำเสนอารายบบมืออาชีพ ารจูงใจ ละารเจรจาต่อรองับลู้า
 • สามารถใช้ปรรมอมพิวเตอร์สำเร็จรูป้ี
 • สามารถปฎิบัติงานล่วงเวลาละวันหยุ้

งานสรรหาละว่าจ้างบุลาร
รุงศรี ออต้
550 ชั้น 30 อาารรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ ถนนเพลินจิต วงลุมพินี เตปทุมวัน รุงเทพมหานร 10330 (ใล้ BTS เพลินจิต)
ทร. 0 2708 8899
E-mail:
Website:

Similar Jobs

People Also Considered

Simple body text this will replace with orginal content