เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (สัาจ้าง) ประจำสำนังานให่ เพลินจิต

7 months ago
Job Descriptionหน้าที่วามรับผิชอบ:

  • พิจารา ตรวจสอบ วิเราะห์สินเชื่อรถองลู้าให้เป็นปตามนยบายองบริษัท
  • สัาจ้างระยะยาวปีต่อปี

ุสมบัติ:
  • วุิารศึษาระับปริาตรี สาาารเงิน ารธนาาร เศรษศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เี่ยว้อง
  • มีประสบาร์ารทำงานับธุริจสินเชื่อเช่าซื้อรถ หรือารวิเราะห์สินเชื่อ จะ้รับารพิจาราเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้อมพิวเตอร์้ี (MS.Word / Excel)
  • สามารถทำงานล่วงเวลาละวันหยุ้
  • สามารถทำงานายใต้ารัน ละ้ปัหาเฉพาะหน้า้ี
  • ยินีพิจารานัศึษาจบใหม่

งานสรรหาละว่าจ้างบุลาร
รุงศรี ออต้
550 ชั้น 30 อาารรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ ถนนเพลินจิต วงลุมพินี เตปทุมวัน รุงเทพมหานร 10330
ใล้ BTS (เพลินจิต)
ทร. 0 2708 8899
E-mail:
Website:

Krungsri Group officially opened its doors on April 1, 1945. We found immediate public favor, grew rapidly and listed on the Stock Exchange of Thailand on September 26, 1977.In 2013, Krungsri Group reached key milestone in our history when we became a subsidiary of The Bank of Tokyo‐Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), which is the wholly‐owned subsidiary of Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Japan’s largest banking group and one of the world’s largest and most diversified financial groups.