ตัวทนเสนอสินเชื่อรถจัรยานยนต์(ประจำพื้นที่รุงเทพมหานคร ปริมณฑล ละ ต่างจังหวัด)

7 months ago
Job Descriptionหน้าที่วามรับผิชอบ:

 • ให้บริารทำสัา วิเราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ละตรวจสอบเอสารองลู้าให้ถูต้องรบถ้วน
 • ตรวจสอบที่พัอาศัยละที่ทำงานองผู้เช่าซื้อละผู้้ำประัน พร้อมจัทำรายงานารตรวจสอบ้อมูลละผนที่อย่างชัเจน
 • สร้างวามสัมพันธ์ละาพลัษ์ที่ีับทีมายองตัวทนายละลู้า้
 • ประจำพื้นที่รุงเทพมหานร ปริมล ละ ต่างจังหวั(ทั่วประเทศ)
 • ราย้ม่จำั ึ้นอยู่ับผลสำเร็จองงาน
 • รับประันราย้ 4 เือนรสำหรับสินเชื่อรถจัรยานยนต์
 • ผู้ผ่านารัเลือจะ้เรียนรู้ละร่วมปิบัติงานจริงับทีมายมืออาชีพ เพื่อพันาสู่ารเป็นพนังาน้านารายองรุงศรี ออต้ ต่อป

ุสมบัติ:
 • ปริาตรี ทุสาา ยินีรับนัศึษาจบใหม่
 • มีประสบาร์้านารเสนอายสินเชื่อ ารายสิน้าละบริาร มีทัษะในาราย ารเจรจาต่อรอง าร้ปัหาเฉพาะหน้ารวมถึงารบริหารเวลา
 • มียานพาหนะเป็นองตนเอง พร้อมใบอนุาตับี่
 • มีใบอนุาตนายหน้าประันวินาศัย ละประันชีวิต
 • สามารถใช้อมพิวเตอร์้ี ยเฉพาะ MS Office
 • สามารถจัหาบุล้ำประัน้

Human Resources Department
Krungsri Auto
550, 30th Floor, Krungsri Ploenchit Tower, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 0-2708-8899
E-mail:

Krungsri Group officially opened its doors on April 1, 1945. We found immediate public favor, grew rapidly and listed on the Stock Exchange of Thailand on September 26, 1977.In 2013, Krungsri Group reached key milestone in our history when we became a subsidiary of The Bank of Tokyo‐Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), which is the wholly‐owned subsidiary of Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Japan’s largest banking group and one of the world’s largest and most diversified financial groups.