หัวหน้าทีมที่ปรึษาารขายธุริจสินเชื่อรถจัรยานยนต์ สาขาสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าทีมที่ปรึษาารขายธุริจสินเชื่อรถจัรยานยนต์ สาขาสุราษฎร์ธานี

Krungsri Consumer Group
Not Specified
Not Specified

Job Descriptionหน้าที่วามรับผิชอบ
. ยายตลาเช่าซื้อรถจัรยานยนต์ในพื้นที่รับผิชอบ ยารเปิผู้ทนจำหน่ายเพิ่ม
. วบุมารทำงานองพนังาน ละตัวทนเสนอสินเชื่อรถจัรยานยนต์ เพื่อให้งาน้ตามเป้าหมาย
. สร้างวามสัมพันธ์ละาพลัษ์ที่ีับทีมายองผู้ทนจำหน่ายรถจัรยานยนต์ละลู้าพื้นที่สาาปราบุรี
ุสมบัติ
. ปริาตรีทุสาา
. มีประสบาร์้านารายสินเชื่อเช่าซื้อรถจัรยานยนต์ อย่างน้อย 5 ปี ละประสบาร์ในารบริหารทีมอย่างน้อย 3 ปี
. มีใบอนุาตนายหน้าประันวินาศัยจะ้รับารพิจาราเป็นพิเศษ
. มีทัษะในาราย ารเจรจาต่อรอง าร้ปัหาเฉพาะหน้า ละารบริหารเวลา
. มียานพาหนะใช้ในารปิบัติงาน้ พร้อมใบอนุาตับี่
. สามารถใช้ปรรมอมพิวเตอร์สำเร็จรูป้ี
Human Resources Department
Krungsri Auto
550, 30th Floor, Krungsri Ploenchit Tower, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 0-2708-8899
E-mail: [Confidential Information]
[Confidential Information]

Similar Jobs

People Also Considered

Simple body text this will replace with orginal content