ตัวทนเสนอสินเชื่อรถจัรยานยนต์(ประจำพื้นที่รุงเทพมหานคร ปริมณฑล ละ ต่างจังหวัด)

ตัวทนเสนอสินเชื่อรถจัรยานยนต์(ประจำพื้นที่รุงเทพมหานคร ปริมณฑล ละ ต่างจังหวัด)

Krungsri Consumer Group
Not Specified
Not Specified

Job Descriptionหน้าที่วามรับผิชอบ:
 • ให้บริารทำสัา วิเราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ละตรวจสอบเอสารองลู้าให้ถูต้องรบถ้วน
 • ตรวจสอบที่พัอาศัยละที่ทำงานองผู้เช่าซื้อละผู้้ำประัน พร้อมจัทำรายงานารตรวจสอบ้อมูลละผนที่อย่างชัเจน
 • สร้างวามสัมพันธ์ละาพลัษ์ที่ีับทีมายองตัวทนายละลู้า้
 • ประจำพื้นที่รุงเทพมหานร ปริมล ละ ต่างจังหวั(ทั่วประเทศ)
 • ราย้ม่จำั ึ้นอยู่ับผลสำเร็จองงาน
 • รับประันราย้ 4 เือนรสำหรับสินเชื่อรถจัรยานยนต์
 • ผู้ผ่านารัเลือจะ้เรียนรู้ละร่วมปิบัติงานจริงับทีมายมืออาชีพ เพื่อพันาสู่ารเป็นพนังาน้านารายองรุงศรี ออต้ ต่อป

ุสมบัติ:
 • ปริาตรี ทุสาา ยินีรับนัศึษาจบใหม่
 • มีประสบาร์้านารเสนอายสินเชื่อ ารายสิน้าละบริาร มีทัษะในาราย ารเจรจาต่อรอง าร้ปัหาเฉพาะหน้ารวมถึงารบริหารเวลา
 • มียานพาหนะเป็นองตนเอง พร้อมใบอนุาตับี่
 • มีใบอนุาตนายหน้าประันวินาศัย ละประันชีวิต
 • สามารถใช้อมพิวเตอร์้ี ยเฉพาะ MS Office
 • สามารถจัหาบุล้ำประัน้

Human Resources Department
Krungsri Auto
550, 30th Floor, Krungsri Ploenchit Tower, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 0-2708-8899
E-mail:

Similar Jobs

People Also Considered

Simple body text this will replace with orginal content