ตัวทนเสนอสินเชื่อรถจัรยานยนต์(ประจำพื้นที่รุงเทพมหานคร ปริมณฑล ละ ต่างจังหวัด)

ตัวทนเสนอสินเชื่อรถจัรยานยนต์(ประจำพื้นที่รุงเทพมหานคร ปริมณฑล ละ ต่างจังหวัด)

Krungsri Consumer Group
Not Specified
Not Specified

Job Description


หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • ให้บริารทำสัา วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ละตรวจสอบเอสารของลูค้าให้ถูต้องครบถ้วน
 • ตรวจสอบที่พัอาศัยละที่ทำงานของผู้เช่าซื้อละผู้ค้ำประัน พร้อมจัดทำรายงานารตรวจสอบข้อมูลละผนที่อย่างชัดเจน
 • สร้างความสัมพันธ์ละภาพลัษณ์ที่ดีับทีมขายของตัวทนขายละลูค้าได้
 • ประจำพื้นที่รุงเทพมหานคร ปริมณฑล ละ ต่างจังหวัด(ทั่วประเทศ)
 • รายได้ไม่จำัด ขึ้นอยู่ับผลสำเร็จของงาน
 • รับประันรายได้ 4 เดือนรสำหรับสินเชื่อรถจัรยานยนต์
 • ผู้ผ่านารคัดเลือจะได้เรียนรู้ละร่วมปิบัติงานจริงับทีมขายมืออาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ารเป็นพนังานด้านารขายของรุงศรี ออโต้ ต่อไป

คุณสมบัติ:
 • ปริาตรี ทุสาขา ยินดีรับนัศึษาจบใหม่
 • มีประสบารณ์ด้านารเสนอขายสินเชื่อ ารขายสินค้าละบริาร มีทัษะในารขาย ารเจรจาต่อรอง าร้ไขปัหาเฉพาะหน้ารวมถึงารบริหารเวลา
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง พร้อมใบอนุาตขับขี่
 • มีใบอนุาตนายหน้าประันวินาศภัย ละประันชีวิต
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ MS Office
 • สามารถจัดหาบุคคลค้ำประันได้

Human Resources Department
Krungsri Auto
550, 30th Floor, Krungsri Ploenchit Tower, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 0-2708-8899
E-mail:

Similar Jobs

People Also Considered

Simple body text this will replace with orginal content