เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (สัาจ้าง) ประจำสำนังานให่ เพลินจิต

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (สัาจ้าง) ประจำสำนังานให่ เพลินจิต

Krungsri Consumer Group
Not Specified
Not Specified

Job Descriptionหน้าที่วามรับผิชอบ:
  • พิจารา ตรวจสอบ วิเราะห์สินเชื่อรถองลู้าให้เป็นปตามนยบายองบริษัท
  • สัาจ้างระยะยาวปีต่อปี

ุสมบัติ:
  • วุิารศึษาระับปริาตรี สาาารเงิน ารธนาาร เศรษศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เี่ยว้อง
  • มีประสบาร์ารทำงานับธุริจสินเชื่อเช่าซื้อรถ หรือารวิเราะห์สินเชื่อ จะ้รับารพิจาราเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้อมพิวเตอร์้ี (MS.Word / Excel)
  • สามารถทำงานล่วงเวลาละวันหยุ้
  • สามารถทำงานายใต้ารัน ละ้ปัหาเฉพาะหน้า้ี
  • ยินีพิจารานัศึษาจบใหม่

งานสรรหาละว่าจ้างบุลาร
รุงศรี ออต้
550 ชั้น 30 อาารรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ ถนนเพลินจิต วงลุมพินี เตปทุมวัน รุงเทพมหานร 10330
ใล้ BTS (เพลินจิต)
ทร. 0 2708 8899
E-mail:
Website:

Job Details

Employment Types:

Similar Jobs

People Also Considered

Simple body text this will replace with orginal content