Marketing Analyst - Packaging Business

Marketing Analyst - Packaging Business

Siam Cement Group
Not Specified
Not Specified

Job DescriptionResponsibilities:
 • วิเราะห์าพอุตสาหรรมเชิงลึ นวน้ม ละทิศทางตลาในอุตสาหรรมที่เี่ยว้องทั้งในประเทศละต่างประเทศ
 • วิเราะห์ละประมวลผลเชื่อมยง้อมูลทางารตลา พฤติรรมลู้าละผู้บริ อย่างมีประสิทธิาพ
 • วิเราะห์ละจัทำ้อมูลสำหรับวางผนลยุทธ์ Annual Plan ละ Medium Term Plan
 • ประมาารายในระยะเวลา 18 เือนล่วงหน้า ให้เห็นาพองธุริจในระยะลาง ละ rolling sales plan ให้ใล้เียงารายตามสาวาร์ที่เปลี่ยนปลงป
 • จัทำละนำเสนอรายงานสำหรับผู้บริหาร

Qualifications:
 • ปริาตรี/ท สาา บริหารธุริจ สถิติประยุต์ เศรษศาสตร์ ารตลา Data Analytic หรืออื่นๆที่เี่ยว้อง (ตรี G.P.A. > 2.70 ท G.P.A. > 3.30 )
 • มีทัษะาษาอังฤษ (TOEIC > 550)
 • มีประสบาร์้านารวางผนละารวิเราะห์ารตลาอย่างน้อย 1-2 ปี
 • หามีประสบาร์ทำงานในลัษะ B2B2C, B2C, หรือ Omni-Channel จะพิจาราเป็นพิเศษ
 • มีทัษะารใช้งานปรรม Excel, SPSS, Access/SQL, Power BI
 • มีทัษะวิเราะห์้ปัหา พิจาราละตัสินใจในงาน้ี
 • มีทัษะารประสานงานที่ี มนุษยสัมพันธ์ี
 • มี Positive & Can do Attitude
 • สามารถทำงานายใต้สาวะัน้ี
Job Source : careers.scg.com

Similar Jobs