Mechanical Maintenance Engineer (Chemicals Business)

Mechanical Maintenance Engineer (Chemicals Business)

Siam Cement Group
Not Specified
Not Specified

Job DescriptionResponsibilities:
  • วางผนงานซ่อม ำเนินารบำรุงรัษา ละวบุมุาพงานซ่อมบำรุงเรื่องจัรให้เป็นปตามผนงานที่ำหน
  • วิเราะห์สาเหตุในารเิปัหา ละทำาร้ปรับปรุง

Qualifications:
  • จบารศึษาในวุิปริาตรี หรือ ท ้าน วิศวรรมเรื่องล เรเฉลี่ย 2.7 (ป.ตรี) ึ้นป หรือ 3.3 (ป.ท)
  • มีประสบาร์้านงานซ่อมบำรุง 1-5 ปี ึ้นป
  • มีประสบาร์ในรงงานปิตรเมี จะ้รับารพิจาราเป็นพิเศษ
  • สามารถเินทางปทำงานต่างจังหวั้
  • ะนน TOEIC 550 ึ้นป
Job Source : careers.scg.com

Similar Jobs