Production Planning Engineer (IE) - Pathumthani

Production Planning Engineer (IE) - Pathumthani

Siam Cement Group
Not Specified
Not Specified

Job DescriptionResponsibilities:
  • ศึษา ติตาม ้นว้าเทนลยีารวางผนารผลิต ละวิเราะห์ปรับปรุงพันาระบบารวางผนผลิตให้มีประสิทธิาพสูงึ้น
  • ร่วมับหัวหน้าผนละผู้ที่เี่ยว้องในารวิเราะห์ ละ้ปัหาต่างๆที่เี่ยวับารวางผนผลิต
  • ร่วมับหัวหน้าผนในารจัทำู่มือารใช้ปรรมวางผนารผลิต ละู่มือมาตรารใ้งานที่เี่ยว้อง

Qualifications:
  • ปริาตรี สาา วิศวรรมอุตสาหาร (G.P.A. > 2.70)
  • มีทัษะาษาอังฤษ (TOEIC > 550)
  • อายุม่เิน 30
  • มีวามรู้ วามเ้าใจในระบวนารผลิต ละารวางผนารผลิต หามีประสบาร์ที่เี่ยว้อง จะพิจาราเป็นพิเศษ
  • มีวามเป็นผู้นำ มีทัษะในาริวิเราะห์ ทัษะารสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ี
  • มีใบับี่ มีรถยนต์/มอเตอซ์ ส่วนตัว
  • สามารถปิบัติงานประจำ บ.ลุ่มสยามบรรจุั์ (ปทุมธานี)
Job Source : careers.scg.com

Similar Jobs