Programmer – Insurance Data Support & Control

Programmer – Insurance Data Support & Control

Krungsri Consumer Group
Not Specified
Not Specified

Job Descriptionหน้าที่วามรับผิชอบ:
  • จัทำละพันาปรรมารวิเราะห์้อมูลเบี้ยประัน้างนำส่ง าริ่าบริารจา้อมูลเบี้ยประันนำส่ง ารจัทำใบจ้งหนี้่าบริาร ารำหนตั้ง่าอัตราผลตอบทน ารตรวจสอบละประเมินผลารปิบัติงานเลมสินหม ้อมูลเลมสินหม
  • จัทำรายงานนำส่งเบี้ยประันวินาศัย เบี้ยประันชีวิต ละ่าบริารให้สำนังานะรรมารารำับละส่งเสริมารประอบธุริจประันัย (ป.)
  • ้ปัหา้อมูลารทำงานประันที่ม่ถูต้อง ยประสานงานับหน่วยงานที่เี่ยว้อง
  • จัทำ User Acceptance Testing (UAT) เมื่อมีาร้ปรับปรุงระบบงาน
  • จัทำรายงาน้อมูลประันัยจาระบบ AS400

ุสมบัติ:
  • จบารศึษาระับปริาตรี สาาอมพิวเตอร์ เทนลยีสารสนเทศ หรือสาาที่เี่ยว้อง
  • มีประสบาร์้าน IT 5 ปีึ้นปใน้านารเียนปรรม ารบริหารจัาร้อมูล ละารทสอบระบบ
  • สามารถใช้ปรรม Ms.Excel, Ms.Access, Java, Visual Basic รวมถึง SQL ้เป็นอย่างี

งานสรรหาละว่าจ้างบุลาร
รุงศรี ออต้
550 ชั้น 30 อาารรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ ถนนเพลินจิต วงลุมพินี เตปทุมวัน รุงเทพมหานร 10330
ใล้ BTS (เพลินจิต)
ทร. 0 2708 8899
E-mail:
Website:

Job Details

Similar Jobs

People Also Considered

Simple body text this will replace with orginal content