Sales Digital Channel Support Officer (Contract 1 Year)

Sales Digital Channel Support Officer (Contract 1 Year)

Krungsri Consumer Group
Not Specified
Not Specified

Job DescriptionResponsibilities:
  • ทรติต่อลู้าเพื่อจ้งรายละเอียเี่ยวับประันัยรถจัรยานยนต์
  • ทรติต่อลู้าที่สอบถาม้อมูลรายละเอียสินเชื่อรถจัรยานยนต์ผ่านช่องทาง Digital Channel ละประสานงานับ Team Lead ทั่วประเทศ ในารูล ประสานงานารส่งงาน เี่ยวับสินเชื่อรถจัรยานยนต์้ามสาา
  • ทำรายงานรายสัปาห์ ละรายงานรายเือน เพื่อสรุปผลารติต่อลู้าทุช่องทางให้ับหัวหน้างานละหน่วยงานที่เี่ยว้อง

Qualifications:
  • ปริาตรี สาาวิชาที่เี่ยว้อง
  • ต้องมีใบอนุาตินายหน้า ประันวินาศัย ละ ประันชีวิต จะพิจาราเป็นรีพิเศษ
  • ประสบาร์ 1 ปี ้านารติต่อประสานงานละให้บริารลู้า หามีประสบาร์้านารายทางทรศัพท์ หรืองาน้านประันัยรถยนต์
  • มีทัษะารใช้งาน MS Office ้เป็นอย่างี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ี มีวามระตือรือร้นในารทำงาน
  • มีวามยืหยุ่น สามารถ้ปัหาเฉพาะหน้า้ี

Human Resources Department
Krungsri Auto
550 Krungsri Ploenchit Office, Floor 30, Ploenchit Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330
www.krungsriauto.com
Tel: 0-2708-8899

E-mail:

Job Details

Employment Types:

Industry:

Other

Function:

IT

Similar Jobs