Seller/Vendor Management Officer - Contract

Seller/Vendor Management Officer - Contract

Siam Cement Group
Not Specified
Not Specified

Job Description


Job Summary:
Responsibilities:
. สรรหา สินค้า (Product) ผู้ผลิต (Supplier) ละ คู่ค้า ( Vendor) ในประเทศที่หลาหลาย เฟอร์นิเจอร์ละสินค้าตต่ง อย่างมีประสิทธิภาพ เจรจาเงื่อนไขารค้าับ Vendor ละคัดเลือสินค้าใหม่ๆ ตามเงื่อนไขละความต้องารของารตลาด รวมถึงารบริหารสินค้าใหม่ให้ทันต่อคู่ข่งขันในตลาด ละจัดทำข้อมูลนะนำสินค้าใหม่
. รวบรวม ติดตาม วิเคราะห์ยอดขาย ผลำไร ราย Sub Category รวมถึงติดตาม ผลัดันให้ Designer Spec สินค้าที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าหมาย
. เจรจาับผู้ผลิต นำเสนอวิธีารจัดารับสินค้า สินค้าที่ขายดี (Fast Moving) ให้มีสต๊อเพียงพอต่อความต้องารของลูค้า ละผลัดัน สินค้าขายไม่ดี (Slow Moving) หรือขายไม่ได้ (Non Moving) ให้ลดลง โดยทำสรุปละติดตามอย่างต่อเนื่อง
. นำเสนอสินค้าที่รับผิดชอบ เพื่อทำ Price Setting ละ Promotion
. เจรจาต่อรอง หาวิธีจัดารในเรื่องราคาสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ในรณีคู่ข่งตัดราคาจาข้อมูล Price Survey เพื่อปรับชนร่วมออสำรวจตลาด วิเคราะห์คู่ข่งขัน , ละ Vendor เพื่อเป็นข้อมูลในารปรับลยุทธ์ ารบริหารสินค้า
. เจรจาต่อรอง หาวิธีจัดารในเรื่องราคาสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ในรณีคู่ข่งตัดราคาจาข้อมูล Price Survey เพื่อปรับชนร่วมออสำรวจตลาด วิเคราะห์คู่ข่งขัน , ละ Vendor เพื่อเป็นข้อมูลในารปรับลยุทธ์ ารบริหารสินค้า
. ดูลจัดาร ละสร้างความสัมพันธ์ทางธุริจที่ดีับ Supplier Vendor
Qualifications:
. วุฒิ ป.ตรี ออบบผลิตภัณฑ์ Logistic ารจัดาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เี่ยวข้อง
. มีความรู้ด้านารออบบเฟอร์นิเจอร์ มีประสบารณ์ในารทำงานสามารถใช้โปรรม Sketch up Autocad
. เข้าใจระบวนารผลิตเบื้องต้นสำหรับเฟอร์นิเจอร์ละอุปรณ์บบต่าง ๆ
. สามารถเขียนบบ/ตรวจสอบบบ/อธิบายบบ/ับช่างละSupplier ได้
. สามารถใช้งานโปรรม Word ละ Excel ได้คล่อง

Job Details

Job Source : careers.scg.com

Similar Jobs

People Also Considered

Simple body text this will replace with orginal content