System Analyst (Finance and Credit Solutions) - Packaging Business

System Analyst (Finance and Credit Solutions) - Packaging Business

Siam Cement Group
Not Specified
Not Specified

Job DescriptionResponsibilities:

  • วิเราะห์ระบบงานต่างๆ ั้นตอนารทำงานละ้ปัหาต่างๆที่เี่ยว้องับระบบสินเชื่อ
  • ประสานงานหน่วยที่เี่ยว้อง เช่น ทีมาย บริารลู้า ละ IT ในเรื่องระบบงานต่างๆ
  • พันาระบบงานใหม่ๆที่เชื่อมยงับงานสินเชื่อ เช่น ระบบารจ่ายเงิน, monitoring report
  • ยายารใช้ระบบสินเชื่อปยังบริษัทอื่นๆ
  • สรุปละประมวลผล้อมูล้านสินเชื่อ


Qualifications:

  • ปริาตรี สาา MIS, สถิติ หรือ อื่นๆที่เี่ยว้อง (G.P.A. > 2.70)
  • มีทัษะาษาอังฤษในเ์ี (TOEIC > 550)
  • มีพื้นานวามรู้้านงานสินเชื่อ งานบัชี
  • เ้าใจละวางระบบารจัาราน้อมูล้
  • มีทัษะในารสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ี ทนต่อรงัน ละ้ปัหาเฉพาะหน้า้ี

Job Details

Job Source : careers.scg.com

Similar Jobs