Utilities Operation Engineer (Chemicals Business)

Utilities Operation Engineer (Chemicals Business)

Siam Cement Group
Not Specified
Not Specified

Job DescriptionJob Summary:

Responsibilities:

Job Description
  • ให้ำนะนำต่อหัวหน้าหน่วยผลิตสาธารูป (Utilities) ในารำเนินารผลิตประจำวัน
  • ช่วยเหลือผู้จัาร่ายผลิต ละผู้จัารส่วนผลิตสาธารูป ในารวบุมำเนินงานในผนที่รับผิชอบ
  • เ้าร่วมิจรรมเพิ่มผลผลิตตามนยบายองบริษัท
  • วบุมูลงานทาง้านวามปลอัย อาชียวอนามัย สิ่งวล้อม ละารจัารพลังงาน ให้เป็นปตามนยบายองบริษัท ละตาม้อำหนองหมาย
  • ปิบัติงานอื่นๆตามที่้รับมอบหมายจาผู้บังับบัชา


Qualifications:

Qualification
  • จบารศึษาสาาวิศวรรมเมี (Chemical Engineering),เมีเทนลยี (Chemical Technology) หรือ วิศวรรมปิตรเมี (Petrochemical Engineering) เท่านั้น
  • ประสบาร์ 0-3 ปีในสายงานที่เี่ยว้อง (ยินีรับนัศึษาจบใหม่)
  • หามีประสบาร์ทำงานใน้าน Utilities องรงปิตรเมี จะ้รับารพิจาราเป็นพิเศษ
  • สามารถปิบัติงานที่จังหวัระยอง้
Job Source : careers.scg.com

Similar Jobs