Modify Search

cement Jobs

Filter
232 Jobs

BIG Thailand (BIG TH) ตลาดค้าส่งออนไลน์เพื่อผู้ประอบาร ละเถ้า่ยุค 4.0 สนับสนุนโดย SCG International สามารถศึษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จา https://www.bigthailand.com/ Responsibilities: * ขยายช่องทางารขาย รวมถึงลงพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆ เพื่อศึษา

Business Development Manager

Siam Cement Group
Thailand
9-12 years

Job Summary : * Plan, manage and formulate strategy to align with company strategy. * Develop and implement business development strategies to enhance the business growth. * Exploring & Identifying a market for merging and acquisition and ne

Skills :

Lead Technology Developer

Siam Cement Group
Thailand
Not Specified

Job Summary: Responsibilities: . We are looking for experienced developers who specialize in software development and have technical excellence so you will be proud to deliver exciting products for our customers using your technical skills. . We

Skills :

Job Summary: We are searching for highly-creative digital marketing. To develop strong and innovative strategies to promote the business brand, products, and services. A marketing professional is expected to effectively use all marketing tools and

Skills :

Software and Hardware Integrator

Siam Cement Group
Thailand
1-4 years

Job Summary: Responsibilities: . We are seeking a software developer to build and implement functional programs. You will work with other developers and project managers throughout the software development life cycle. In this role, you should be

Skills :

Job Summary: Responsibilities: . Initiate resource development strategy within Tech/ Digital people environment. . Conduct and develop cultural & engagement activities. . Internal communications effectively to meet objectives as preparing, coordi

Skills :

Digital Marketing Specialist

Siam Cement Group
Thailand
3-5 years

Job Summary: Responsibilities: . Deep understanding of the requirement, consumer journey, strategic media recommendation, products, and implementation on the digital channels. . Keep up-to-date with the audience's preferences, insights and proact

Skills :

Lead Application Integration Engineer

Siam Cement Group
Thailand
Not Specified

Job Summary: At SCG Digital Office, we have many exciting and innovative projects. Bringing the latest tools and technologies to our business's expansion and we are keen to delight our customers. You'll be part of the A-team a special group of tech

Skills :

Job Summary: We are looking for a A product designer to turn easy-to-use products for our clients. If you also have a portfolio of professional design projects that includes work with, we'd like to meet you. Responsibilities: . Developing produc

Skills :

Job Summary: Responsibilities: * Make appropriate proposals for products and services based on discerned customer needs. * Build a good relationship with business partners such as customers, dealers, additive suppliers, and machine makers.

Skills :

Field Operator (Chemicals-Thai MFC Co.,Ltd.)

Siam Cement Group
Rayong Thailand
Not Specified

Job Summary: ควบคุมดูล Process Utility, SPD Process, NC Process ำลังพลผลิต Line หน้า ละดูลเครื่องจัรในารทำงาน Responsibilities: ควบคุมงาน Process Utility ดูลเครื่องจัร Condition ารรับละเตรียมสารเคมีารผลิต MF Powder ารควบคุมตรวจ check

Skills :

Responsibilities: * Research, identify, and generate new business leads * Methodically qualify, build, and manage a sales pipeline; maintain a high volume of activity including outbound cold calls, emails, & social selling * Clearly communic

Skills :

Leave Resume Here!

Siam Cement Group
Thailand
Not Specified

Job Summary: ++สำหรับผู้สมัครที่ค้นหาตำหน่งงานที่ตนสนใจไม่พบ เท่านั้น!++ LEAVE RESUME HERE Contact: Talent Acquisition Email: [HIDDEN TEXT]

Skills :

Application Technology Engineer

Siam Cement Group
Thailand
1-3 years

Responsibilities: * To be a technical supporter for sales team and others, means that can support every single technical knowledge or enquiries. * Learn a deep technical and well understand about technologies related to HVAC and IoT fields.

Responsibilities: * Establishes Product Profitability Model (PPR/PPT model) and perform product line analysis. * Leads Product portfolio improvement initiatives across Polyolefin and Vinyl value chain (FI) by employing financial analysis princi

Skills :

Digital Reliability Platform Engineer ( Data Engineer)

Siam Cement Group
Rayong Thailand
Not Specified

Responsibilities: * Design , Develop software for Digital Asset Solution * Operation support & Improvement on REPCO Software * Manage software development project * Design ,Query ,Integration on Database SQL , AWS Cloud ,AZURE Cloud *

Skills :

Leave Resume Here_Engineering

Siam Cement Group
Thailand
Not Specified

Job Summary: If you are unable to find a position that matches your credentials or profile, please leave your resume here. Please make sure you carefully look through all the positions before submitting your resume here. Contact: Talent Acquisition

Responsibilities: * ควบคุมดูล, จัดทำ ระบบารจัดารทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหรรม (Industrial Hygiene Management System) ละอาชีวอนามัย(Occupational Health) * ควบคุมดูล ละดำเนินิจรรมที่เี่ยวข้องับด้าน Occupational Health / Industrial Hygiene

Skills :

Plant Engineer (EE), Songkhla

Siam Cement Group
Thailand Songkhla
Not Specified

Responsibilities: * วิเคราะห์ระบวนารผลิตในผนผลิตระดาษลูฟู ผนพิมพ์ละสำเร็จรูป เพื่อปรับปรุงคุณภาพละพัฒนาประสิทธิภาพ * ปรับปรุงละหาวิธีารลดารสูเสียในระบวนารผลิต * ศึษาละติดตามความ้าวหน้าของเทคโนโลยีารผลิตล่องระดาษลูฟูจ

Skills :

Lead/Senior Cyber Security Engineer

Siam Cement Group
Thailand
Not Specified

Job Summary: Responsibilities: . Identify threats and vulnerabilities in systems and applications. . Develop and implement IT security solutions to defend against cyber threats. . Set security standards and guidelines for application development.

Cyber Security Specialist

Siam Cement Group
Thailand
Not Specified

Job Summary: Responsibilities: . Monitor user behaviors to ensure compliance with enterprise security policies. . Assess new laws and regulations related to government IT security requirements. . Set security standards and guidelines according to

IT Business Architect

Siam Cement Group
Thailand
5-6 years

Responsibilities: * ฺBroad experience and understanding of technology strategy and Architecture and able to develop SQL * Enterprise architects provide the necessary analysis and design tasks related to the development of an enterprise's soluti

Accountant (Up-Country location)

Siam Cement Group
Thailand
Not Specified

Responsibilities: * จัดทำรายงาน Managerial report / งบารเงิน / รายงานสินทรัพย์ / Inventory / งานภาษีต่างๆ/ Bank Reconcile. * จัดทำงบารเงินรวมละหมายเหตุประอบงบารเงินประจำเดือนละประจำปี พร้อมวิเคราะห์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัทรัพย์ *

Project Engineer (EE) - Ratchaburi

Siam Cement Group
Thailand Ratchaburi
1-2 years

Job Summary: Responsible for the project feasibility study and collaboration with Production department, Core process technology team and Project team in order to select the right technology, verify and analyze the project possibilities (Project rati

Skills :

Laboratory Technician (Rayong Olefins Co.Ltd.)

Siam Cement Group
Rayong Thailand
Not Specified

Job Summary: . ทดสอบละวิเคราะห์ผล ละรายงานผลารทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือตัวอย่างที่เี่ยวข้องับารปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย จาผู้บังคับบัชา ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูต้องละปลอดภัย โดยไม่ระทบต่อสิ่งวดล้อม Responsibilities:

Know more