Modify Search

Courier Freight Transportation Jobs in Surat

Filter
3 Jobs

Driver - OPS South - Chumphon

DHL
Surat Thani Surat
Not Specified

รายละเอียดงาน * ดำเนินารจัดส่งสินค้าตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย * รับผิดชอบสินค้าที่นำจัดส่งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ตหัหรือเสียหาย ตั้งต่เริ่มต้น ไปจนถึงมือลูค้า * ดูลรัษาสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน * รับผิดชอบเงินที่เ็บม

Courier Leader - OPS South - Ranong

DHL
Surat Thani Surat
Not Specified

รายละเอียดงาน - ดูลเส้นทางารจัดส่งสินค้า - ดูลพนังานจัดส่งสินค้า ให้บ่งงานันตามเส้นทาง - จัดระเบียบารขนส่งสินค้า - ดูลความเรียบร้อยของคลังสินค้า - ดูลารจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูค้า คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีสัชาติไทย 2. จบารศึษาระดับชั้นมั

Depot Supervisor - OPS South - KBI

DHL
Surat Thani Surat
Not Specified

- ตรวจสอบให้น่ใจว่ามีารปิบัติตามขั้นตอนารปิบัติงานละขั้นตอนารปิบัติงานมาตราน (SOPs) ที่ำหนดไว้สำหรับารปิบัติงานของศูนย์ระจายสินค้าย่อย - ตรวจสอบรายวันในารสนรับเข้าละารสนออของารจัดส่ง - ตรวจสอบเพื่อติดตาม ละวางผนำหนดารจัดส่งใ

Know more banner-img