Modify Search

Hr Specialist Chonburi Jobs in Thailand

Filter
1 Jobs

HR Specialist - Chonburi

Siam Cement Group
Thailand Chonburi
Not Specified

Job Summary: Responsibilities: * ดูลงานด้านารสรรหา ละ จัดทำข้อมูลำลังพลของบริษัท โดยสามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านารใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม * ดูลงานด้านารอบรม สำรวจความต้องารพนังาน จัดทำผนอบรมประจำปี บันทึประวัติ รวมทั้งประเมินผลละรา

Skills :

Know more banner-img