Modify Search

Ltd Roc Jobs in Thailand

Filter
2 Jobs

Job Summary: * ประสานงาน ดูล ละควบคุมารจัดารของเสียหน้างาน * ประสานงานละควบคุมารปิบัติงาน ารติดตามคุณภาพสิ่งวดล้อม * ิจรรมอื่น ๆ ที่เี่ยวับระบบคุณภาพ สิงวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยละพลังงาน * ปิบัติงานที่ผู้บังคับบัชาม

Job Summary: . ควบคุมเครื่องจัรพนังานผลิต ให้อยู่ในค่าควบคุมละปลอดภัย รวมถึงสามารถ้ปัหาเฉพาะหน้าละมอนิเตอร์ ตรวจสอบความผิดปติต่างๆที่อาจเิดขึ้น Responsibilities: . ควบคุมละจดบันทึระบวนารผลิตพร้อมทั้ง้ไขปัหาในเบื้องต้น . มอนิเตอร์

Skills :

Know more banner-img