Modify Search

toeic Jobs

Filter
316 Jobs

What impact will you make At Deloitte, we offer a unique and exceptional career experience to inspire and empower talents like you to make an impact that matters for our clients, people and society. Whatever your aspirations, Deloitte offers you un

Skills :

Job Summary: Responsibilities: . วางผนารผลิตละซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า RE . ควบคุม สนับสนุนารเดินโรงไฟฟ้า RE (Wind, Solar & ESS) ให้ได้เป้าหมาย . สรุปวิเคราะห์สาเหตุละ้ไขปัหาเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟได้ตามเป้า . บริหารจัดารเสี่ยงที่จะระทบา

Skills :

Job Summary: Responsibilities: . คำนวณออบบำลังติดตั้ง ปริมาณไฟที่ผลิตได้ละงานวิศวรรมที่เี่ยวข้อง . ประเมินงบประมาณลงทุน ในส่วนที่เี่ยวข้อง . ช่วยในารจัดทำ Feasibility study . ร่วมคัดเลือ เจรจาับ EPC contactor ละ Suppliers . วางผน ควบค

Skills :

IT Engineer - Nakhon Si Thammarat

Siam Cement Group
Thailand Nakhon Si Thammarat
Not Specified

Job Summary: Responsibilities: . ดูลรัษาข้อมูลในระบบ IT ต่างๆ ให้มีความถูต้อง ม่นยำ ละรวดเร็วในารเข้าถึงในระดับที่ช่วยในารตัดสินใจได้ . ริเริ่มละดำเนินารพัฒนาระบบ IT ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ับธุริจ รวมทั้งดูล้ไขระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ

Skills :

Sales Representative (Navanakorn)

Siam Cement Group
Thailand Thani
Not Specified

Responsibilities: * รับผิดชอบสินค้าลุ่ม Packaging Business ให้่ลูค้าตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย * สร้างยอดขายโดยำหนดลยุทธ์ ละวิเคราะห์รูปบบารขนส่งต่าง ๆ * คำนวณโครงสร้างต้นทุน รัษาความสัมพันธ์ทั้งภายในละภายนอองค์ร * จัดทำสื่อ

Skills :

Responsibilities: * พัฒนาระบบจัดารความปลอดภัยระบวนาร เพื่อป้องันอุบัติารณ์ละารบาดเจ็บที่เี่ยวเนื่องับระบวนาร * สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คำปรึษา จัดทำโครงารปรับปรุงระบบ ละประสานงานผู้เี่ยวข้องในารดำเนินารลดความเสี่ยงในระบวนาร

Skills :

Packaging Specialist - Ratchaburi

Siam Cement Group
Thailand Ratchaburi
Not Specified

Responsibilities: * ร่วมับหน่วยงานต่างๆ ในารออบบละจัดทำระบบพัฒนาพนังานบบ role based competency * ปลงความรู้หน้างานที่เป็น Tacit ให้เป็น Explicit * จัดทำละปรับปรุงหลัสูตรอบรมละสื่อด้าน packaging ทั้งภาคทฤษฎีละปิบัติให้ทันสมัยอยู่

Skills :

Job Summary: Responsibilities: * ปรับปรุงระบวนารผลิต ตั้งเเต่ Foundry, Machine, Polishing, Plating เเละ Assembly * ศึษา ค้นคว้า อัพเดทเทคโนโลยีที่เี่ยวข้องับารผลิต เครื่องจัรสมัยใหม่ให้มีคุณภาพ ด้วย VR, Lean, Kaizen เเละ MAR * ควบคุ

Skills :

Plantation Specialist - Kanchanaburi (Packaging business)

Siam Cement Group
Thailand Kanchanaburi
Not Specified

Responsibilities: ค้นหา พัฒนา ละประยุต์ใช้องค์ความรู้ละเทคโนโลยีทางด้าน วนวัฒนวิทยา เพื่อนำไปสู่ารเพิ่มผลผลิตของปลงสวนไม้ด้วยาร 1. ทดลอง ค้นคว้า หรือประยุต์ใช้องค์ความรู้ละเทคโนโลยีที่เหมาะสมับสวนไม้ต่ละพื้นที่ เพื่อยระดับผลผลิต 2. ต

Skills :

Job Summary: Responsibilities: . Manage ERP enhancement project, based on business requirements. . Cooperate with vendors for project enhancement and integration. . Enhance ERP system (Odoo) to support business requirements. Qualifications: .

Skills :

Marketing Analyst - Packaging Business

Siam Cement Group
Thailand
Not Specified

Responsibilities: * วิเคราะห์ภาพอุตสาหรรมเชิงลึ นวโน้ม ละทิศทางตลาดในอุตสาหรรมที่เี่ยวข้องทั้งในประเทศละต่างประเทศ * วิเคราะห์ละประมวลผลเชื่อมโยงข้อมูลทางารตลาด พฤติรรมลูค้าละผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ * วิเคราะห์ละจัดทำข้อมูล

Skills :

Civil Engineer - Nakhon Si Thammarat

Siam Cement Group
Thailand Nakhon Si Thammarat
1-4 years

Job Summary: Responsibilities: . Manage and control Green Construction Solution of South Chain. . Manage RMC South Chain (civil engineering project). . Coordinate and plan for Green Construction Solution and RMC work for short, medium and annual

Skills :

Job Summary: Responsibilities: . Design, implement, and manage network operation service to support business. . Network improvement to increase efficiency, reduce incidents and costs. . Develop plans to enhance implementation of solutions, to est

Skills :

Civil Engineer - CPAC

Siam Cement Group
Thailand
1-4 years

Job Summary: Responsibilities: . Control the quality of the concrete production process. . Manage and create strategy and aligned with the business direction. . Make sure the production process will be on time. . Coordinate with customers and par

Skills :

Job Summary: Responsibilities: . Manage security systems and security controls implemented in systems, networks, and applications, to ensure they effectively defend against threats. . Develop security configuration standards, and enforce system h

Skills :

Environmental Engineer (Chemicals Business)

Siam Cement Group
Rayong Thailand
Not Specified

Domicile Company - BU: SCG Chemicals Co., Ltd. - Chemicals Requisition ID: 14624 Employment Type: Permanent Job Function: Environment Responsibilities: * จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลระทบสิ่งวดล้อม (EIA) เพื่อใช้ในารขออนุาตตามหมาย * จัดทำรายงา

Skills :

Job Summary: รับผิดชอบด้านารจัดซื้อสินค้า ำหนดโครงสร้างราคาละโปรโมชั่น ส่งเสริมารขาย เมนเทรนโครงสร้างราคาสินค้าละวางลยุทธ์ในช่องทางารขายสินค้า เพื่อำไรสูงสุดของบริษัท สื่อสารละประสานับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลัดันให้ได้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมา

Skills :

Job Summary: พัฒนาสินค้าใหม่หรือต่อยอดสินค้าเดิม ารออบบ Product ให้ตอบโจทย์ลูค้า โดยารหาข้อมูลต้องารของลูค้า ดูความต้องารของตลาดในช่องทางารจัดจาหน่ายของบริษัท Responsibilities: * พัฒนาสินค้าใหม่หรือต่อยอดสินค้าเดิม ารออบบ Product ใ

Job Summary: Responsibilities: . Developing, constructing, and maintaining data architecture, data modelling, data mining, and data protection. . Ensuring and supporting the data architecture utilized by DS (user) and DA (IT). . Collaborating wit

Skills :

BIM Specialist

Siam Cement Group
Thailand
Not Specified

Job Summary: Responsibilities: . ใช้ BIM เป็นเครื่องมือหลัในารทำ BIM Object ต่างๆ ของบบ่อสร้าง . ร่วมำหนดมาตราน, ตรวจสอบ, ให้คำนะนำในารทำ BIM Library เพื่อให้ได้มาตรานตามนวทางที่บริษัทำหนด . นำเอาระบวนาร BIM หรือเทคโนโลยี Digital ไปต

Skills :

Net Zero Engineer (Green Solution) - Lampang

Siam Cement Group
Thailand Lampang
Not Specified

Job Summary: Responsibilities: . Create Zero Coal, Zero Power, Low Carbon Products environments, Value Creation and Strengthen Operation Control . Improve cement production process to achieve maximum productivity and create zero-emission. . Impro

Skills :

Net Zero Engineer (Green Solution) - Saraburi

Siam Cement Group
Thailand Saraburi
Not Specified

Job Summary: Responsibilities: . Create Zero Coal, Zero Power, Low Carbon Products environments, Value Creation and Strengthen Operation Control . Improve cement production process to achieve maximum productivity and create zero-emission. . Impro

Skills :

Domicile Company - BU: SCG Packaging Public Company Limited. - Packaging Requisition ID: 14582 Employment Type: Permanent Job Function: Production & Process Engineer Responsibilities: * ประสานงาน ละ สนับสนุนารดำเนินงาน ด้านารปรับปรุงเพิ่มผลผล

Skills :

SHE Engineer (TPC) Rayong Based, Chemicals Business

Siam Cement Group
Rayong Thailand
Not Specified

Domicile Company - BU: Thai Plastic and Chemicals Public Company Limited - Chemicals Requisition ID: 15361 Employment Type: Permanent Job Function: Other Job Summary: รับผิดชอบารบริหารจัดารด้านความปลอดภัยของโรงงาน จัดทำผนารปิบัติงานด้านความป

Skills :

Corrosion Engineer, Chemicals Business

Siam Cement Group
Rayong Thailand
0-3 years

Job Summary: * Perform static equipment health analysis * Project control & supervisory * Root cause analysis Key Responsibilities: * Static equipment inspection data analysis * Supervise and control static solution service project

Skills :

Know more banner-img